lauantai 27. tammikuuta 2007

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun suomalaiset musliminaiset ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisten musliminaisten aktivoiminen islamilaisen kulttuurin puitteissa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää naisille vapaa-ajantoimintaa, kuten
- monikulttuuriset lastenjuhlat
- urheilutoimintaa
- kulttuurimatkoja
- harrastustoimintaa
- islamilaisen kulttuurin tutuksi tuomista

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- perii jäseniltään jäsenmaksun
- voi harjoittaa julkaisutoimintaa
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka on suomalainen musliminainen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi- ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettu asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

torstai 25. tammikuuta 2007

Lähitulevaisuuden suunnitelmia

Salamu alaikum!

Tänään (25.1.) pohdittiin mistä aloitettaisiin, ja päädyttiin kolmeen ideaan:
  1. Kirpputori: Ihan alkajaisiksi meidän täytyy saada rahoitusta yhdistyksen toiminnalle, joten me kaikki halukkaat alamme keräämään kaapeistamme kirpputoritavaraa. Tavaran voi toimittaa joko sunnuntaisin moskeijalle klo 14.15 -> tai Kansainväliseen kohtaamispaikkaan torstaisin klo 18 -> Tavaraa voi toimittaa 15.2. asti. Siihen mennessä yritetään saada kirpputoripöytä Pääskyvuoren kirpputorilta (25€/vko). Tavaraksi kelpaa hyväkuntoiset vaatteet, kengät, talvivarusteet, astiat, kemikaalit, kirjat, jne. Tässä oiva siivousvinkki! :)
  2. Ohjattu jumppatunti: Kyselemme löytyisikö tähän tarkoitukseen sopivaa paikkaa ja ohjaajaa (todennäköisesti ei-musliminainen). Tiedättekö te???
  3. Kuntosali: Kyselemme Kupittaan naisten kuntosalilta saisimmeko ryhmäalennuksen sinne.

Jotta saamme toimintaa suunniteltua ja toteutettua tarvitaan kuitenkin ensin JÄSENIÄ. Laittakaahan vapaamuotoisia jäsenhakemuksia tulemaan sähköpostilla turunsuomalaisetmusliminaiset@hotmail.com tai postitse Puhuri 9a1, 20900 Turku. Muistakaa laittaa myös yhteystiedot mukaan!

Laittakaa myös omia näkemyksi, kommentteja ja ideoita tulemaan. Jos kommentointi linkki ei toimi, käytä ystävällisesti sähköpostiosoitetta!

Pirteitä talvipäiviä kaikille inshaAllah!

tiistai 23. tammikuuta 2007

Yhdistyksen perustamiskokouksen pöytäkirja

YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS
Aika: 18.00–20.00

Paikka: Turun kulttuurikeskus, Kansainvälinen kohtaamispaikka
Hämeenkatu 15, 20500 Turku

1§ Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.08.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokousvirkailijoiden valinta

Valittiin:
puheenjohtaja: Safiya Moussaoui
sihteeri: Linda Hyökki
pöytäkirjantarkastajat: Pirjo Marouf ja Anne Korpi
ääntenlaskijat: Pirjo Marouf ja Anne Korpi.

4§ Läsnäolijat: Safiya Moussaoui
Linda Hyökki
Anne Korpi
Pirjo Marouf

5§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

6§ Päätösasiat
Yhdistyksen säännöt:

- Yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin Turun suomalaiset musliminaiset
ry.
- Yhdistyksen toimintatarkoitukseksi hyväksyttiin suomalaisten
musliminaisten aktivoiminen islamilaisen kulttuurin
puitteissa suomalaisessa yhteiskunnassa.
- Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää naisille vapaa-ajan
toimintaa, kuten:
*monikulttuuriset lastentapahtumat
*urheilutoiminta
*kulttuurimatkat
*islamilaisen kulttuurin tutuksi tuominen
*harrastustoiminta.

- Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
*perii jäseniltään jäsenmaksun 20€/vuosi
*järjestää kirpputoreja tms.
*hankkii yhdistykselle puhelinliittymän

- Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt ja joka on suomalainen musliminainen.

*Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
*Jäsenen eroaminen ja erottaminen tapahtuu lain mukaisesti.
*Liittymismaksua yhdistyksellä ei ole.
*Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme (3) varsinaista
jäsentä.

- Yhdistyksen hallituksen jäsenet:
puheenjohtaja Safiya Moussaoui
varapuheenjohtaja Anne Korpi
rahastonhoitaja Pirjo Marouf
tilintarkastajat Anne Korpi ja Linda Hyökki
sihteeri Linda Hyökki
tiedotus- ja toimintavastaavat Pirjo Marouf ja Safiya Moussaoui

- Päätettiin seuraava vuosikokous pidettäväksi 17.1.2008

7§ Muut asiat
Ilmoitettiin, että yhdistyksen tili on avattu: Nordea 155235-75456.

8§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

lauantai 20. tammikuuta 2007

Toiminnan ideointia

Salamu alaikum!

Nyt meidän pitäisi kovaa vauhtia alkaa miettimään, mitä toimintaa me halutaan järjestää yhdessä. Tapaamisissamme on tullut puheeksi erilaisia asioita, mutta mikä/mitkä niistä aletaan laittamaan käytäntöön?

Idealistalla on:
-kirpputori yhdistyksen rahaston kartuttamiseksi
-itsepuolustustunnit
-jumppatunnit
-kuntosalivuorot
-mökkivuokraus kesällä
-picnic-matka laivalla
-lastenjuhlat
-myyjäiset jossain markkinoilla, missä voitais myydä vaikka leivonnaisia tai arabitavaraa, sekä jakaa islamaiheisia lehtisiä
-koululaisryhmien kierrättäminen moskeijalla

Yhdistyksen oma kännykkäliittymä on varmaan ensimmäisenä hankintalistalla, jotta saadaa numeromme luetteloon, ja siten voidaan antaa tietoa islamista kiinnostuneille.

Kun tulee joku mielenkiintoinen idea, niin pidetään kokous, missä päätetään kaikkien vastuualueista. Tällä tavalla mikään asia ei jää vain yhden ihmisen harteille. Me olemme kuitenkin kaikki mukana lähinnä harrastus- ja hyväntekeväisyysmielessä.

Viestiä voitte kommentoida ja siten tuoda julki mielipiteitänne tai laittaa yhdistyksen sähköpostiin meiliä inshaAllah.

Nasheed: Al-Bukhatir

Al-Bukhatir: Eid

http://download.al-islaam.com/audiovideo/anasheedram/al-islaam/html/fartaqi/eed.swf

perjantai 19. tammikuuta 2007

Yhdistys perustettiin 18.1.2007


Salamu alaikum,

Yhdistyksen perustamiskokous oli torstaina 18.1.
Yhdistyksen nimeksi tuli Turun suomalaiset musliminaiset.
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisten musliminaisten aktivoiminen islamin puitteissa suomalaisessa kulttuurissa.
Yhdistys antaa myös tietoa islamista kiinnostuineille.
Yhdistykselle avataan kännykkäliittymä lähiaikoina inshaAllah.

Ensimmäisen kauden hallitus valittiin seuraavasti:
-Puheenjohtaja Safiya Moussaoui
-Varapuheenjohtaja Anne Korpi
-Sihteeri Linda Hyökki
-Rahastonhoitaja Pirjo Marouf
-Tiedotus- ja toimintavastaavat Safiya Moussaoui ja Pirjo Marouf
-Tilintarkastajat Anne Korpi ja Linda Hyökki
Jäseneksi pääsee jokainen suomalainen musliminainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi voi hakea kirjallisella hakemuksella tai sähköpostilla. Kirjalliset hakemukset voi antaa yhdistyksen tapaamisissa torstaisin Kansainvälisessä kohtaamispaikassa klo 18-20, tai lähettää puheenjohtajalle osoitteeseen: Safiya Moussaoui, puhuri 9a1, 20900 Turku, tai sähköpostitse: turunsuomalaisetmusliminaiset@hotmail.com
Jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi. Maksun avulla järjestetään toimintaa.

KAIKKI KIINNOSTUNEET JA SAMOIN AJATTELEVAT OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA MUKAAN SUUNNITTELEMAAN JA JÄRJESTÄMÄÄN TOIMINTAA! ROHKEASTI MUKAAN!!!